Jaar 1500-1870

Gezond verstand; common sense € 15,00
Gezond verstand; common sense

Begin 1776 verscheen in Philadelphia het anonieme pamflet Common Sense. De auteur, naar later bleek de Engelsman Thomas Paine (1737-1809), riep hierin de Amerikanen op zich af te scheiden van Engeland. Binnen korte tijd werden 150.000 exemplaren van het pamflet verkocht en een halfjaar later was de Amerikaanse onafhankelijkheid een feit. Kern van Common Sense is de kritiek op het Engelse koningshuis en op de instelling van de monarchie in het algemeen. Gezond verstand is de eerste Nederlandse uitgave van dit historische pamflet en gaat vergezeld van de Engelse tekst. De vertaling van Lex Wapenaar wordt voorafgegaan door een uitgebreide inleiding van Eduard van de Bilt, docent Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Hij schetst de historische achtergronden van Common Sense en werpt licht op de gecompliceerde verhouding tussen Paine en zijn Amerikaanse lezers, zowel zijn tijdgenoten als latere generaties.

Krijgsgevangene in Rusland € 10,45
Krijgsgevangene in Rusland

In 1812 trok Napoleon met de grootste legermacht die de wereld ooit had gezien naar Rusland. Een 26-jarige Hollandse beroepsmilitair, de kapitein van de infanterie Albrecht Nicolaas van Aerssen Beijeren van Voshol, nam aan deze invasie deel. Hij had het ongeluk om op 31 oktober 1812 door een schot in zijn rechter dijbeen gewond te raken. Dat gebeurde tijdens gevechten bij het dorp Tsjasniki, gelegen in de tegenwoordige republiek Belarus (Wit-Rusland). De volgende dag nam een kozak hem gevangen, na hem met zijn lans een wond te hebben toegebracht in zijn linkerbeen en ook nog een in zijn linkervoet. Daardoor was hij ongeveer anderhalf jaar krijgsgevangene in dat deel van het tsarenrijk. Marnix van Aerssen (1937) presenteert hier het (oorspronkelijk Franstalige) verslag van de krijgsgevangenschap in Rusland van zijn overgrootvader. De Nederlandse vertaling is van de hand van zijn grootvader. Het boek is voorzien van een inleiding, waarin Marnix van Aerssen een beeld schetst van de wereldverhoudingen en de veldtocht tijdens welke zijn voorvader gevangen genomen werd, alsmede een nawoord waarin hij vertelt hoe het de voormalig krijgsgevangene later verging.

Keltische mythen en legenden € 19,75
Keltische mythen en legenden

Inleiding Het verleden kan worden vergeten, het sterft nimmer. De elementen, die in de vroegste tijden bij de vorming van een natie in het spel kwamen, blijven bestaan en dragen er toe bij haar geschiedenis te maken en de stempel te drukken op het karakter en de geest van het volk. Daarom moet het nasporen van die elementen en het bepalen, voor zover mogelijk, van het deel dat zij hebben gehad aan schering en inslag van het leven van een volk, van niet gering belang zijn voor hen die inzien, dat uit het verleden het heden en uit het heden de toekomst wordt geboren; die zichzelf, hun aanverwanten en hun medeburgers niet willen beschouwen alleen als voorbijgaande schimmen, zich van de ene duisternis in de andere spoedend, maar die weten dat door hen een brede historische stroom gaat, van een verwijderde en geheimzinnige oorsprong naar een toekomst, die in hoge mate wordt bepaald door al de vroegere omzwervingen van die mensenstroom, maar ook, in niet geringe graad door hetgeen zij, dank zij hun moed, hun vaderlandsliefde, hun kennis en hun verstand, er van verkozen te maken. De rol door het Keltische ras gespeeld als vormende kracht in de geschiedenis, de literatuur en de kunst van het volk dat de Britse Eilanden bewoont - een volk dat van dat middelpunt uit zijn heerschappij heeft uitgebreid over zo een uitgestrekt gebied van de oppervlakte der aarde - is in de volksgedachte onbehoorlijk verkleind geworden. Voor een groot deel heeft hieraan schuld de algemeen gangbare benaming "Angelsaksisch" voor het Britse volk, als ras-aanwijzing. Uit een historisch oogpunt is die benaming ten enenmale verkeerd. Niets wettigt deze onderscheiding van twee Nederduitse stammen, wanneer wij het ras-karakter van het Britse volk willen aangeven. Het gebruik van die benaming leidt tot ongerijmdheden als die welke de schrijver niet lang geleden opmerkte, toen de voorgenomen ver-heffing van een Ierse bisschop tot kardinaal, door de Paus, in een Engels blad werd voorgesteld als te zijn ingegeven door de wens van het hoofd der Katholieke kerk om een vriendelijkheid te bewijzen aan "het Angelsaksische ras." De juiste benaming voor de bevolking van deze eilanden en voor het typische en overheersende deel van de bevolking van Noord-Amerika, is niet Angelsaksisch maar Angel-Keltisch. Het is juist door deze vermenging van Germaanse en Keltische elementen dat het Britse volk uniek is - het is juist die vermenging die aan dat volk het vuur, de elan, en in literatuur en kunst het gevoel voor stijl, kleur en handeling geeft - niet in het algemeen producten van de Germaanse bodem - en tegelijkertijd de vastberadenheid en diepte, de eerbied voor oude wetten en gebruiken en de passie voor persoonlijke vrijheid, die min of meer vreemd zijn aan de romantische volken van Zuid-Europa. Mogen zij aan de Britse Eilanden nimmer vreemd worden! Ook moet het Keltisch element in die eilanden niet worden geacht als geheel of zelfs zeer overwegend te zijn geleverd door de bevolkingen van de zogenaamde "Keltische Rand." Het is thans aan de etnologen wel bekend dat de Saksers volstrekt niet de Keltische of met Kelten vermengde bevolkingen uitroeiden die zij in het bezit vonden van Groot-Brittannië. De heer E.W.B. Nicholson, bibliothecaris van de Bodley-bibliotheek schrijft in zijn belangrijk werk "Keltische Nasporingen" (1904): Namen niet opzettelijk bedacht om rassen aan te duiden moeten nooit worden beschouwd als bewijzen voor ras, maar alleen als bewijzen voor het gemeenschappelijke van taal, of staatkundige organisatie. Wij noemen een man die Engels spreekt, in Engeland woont en een klaarblijkelijk Engelse naam draagt (bijv. Freeman of Newton) een Engelsman. Toch geven statistieken van betrekkelijke nigrescentie goede gronden om aan te nemen dat Lancashire, West-Yorkshire, Staffordshire, Worcestershire, Warwickshire, Leicestershire, Rutland, Cambridgeshire, Wiltshire, Somerset en een deel van Sussex even Keltisch zijn als Perthshire en Noord-Munster; dat Cheshire, Shropshire, Herefordshire, Monmouthshire, Gloucestershire, Devon, Dorset, Northamptonshire, Huntingdonshire en Bedfordshire meer Keltisch zijn - en even Keltisch als Noord-Wales en Leinster; terwijl Buckinghamshire en Hertfordshire zelfs nog meer Keltisch zijn en gelijk staan met Zuid-Wales en Ulster." Het is dus voor een Angel-Keltisch, niet een Angelsaksisch volk dat dit overzicht van de oude geschiedenis, de godsdienst en de mythische en romantische literatuur van het Keltisch ras is geschreven. Het is te hopen dat dat volk daarin dingen zal vinden, waardig in herinnering te blijven als bijdragen tot de algemene schat der Europese cultuur, maar vooral waardig in de herinnering te blijven van hen, die meer dan enig ander levend volk hebben geërfd van het bloed, de neigingen en de aanleg der Kelten.

De prins en Johan de Witt € 16,50
De prins en Johan de Witt

Noem het toeval, noem het noodlot, maar juist op het moment dat er een Nederlandse film gelanceerd wordt over Michiel de Ruyter, komt dit boek (opnieuw) uit over de jonge Prins van Oranje die met een zwakke gezondheid, maar een helder verstand, opgroeit ten tijde van de fameuze zeeheld. De uitgever Het is een algemeen betreurd feit, dat van de jeugd van onze grote mannen slechts weinig of niets bekend is. En geldt dit ten aanzien van hun openbare leven, de leemte laat zich nog sterker voelen, wanneer men uit hun intieme leven wenst te putten. Ik ontken dan ook niet, dat mij de samenstelling van dit boek ontzaglijk veel onderzoek en nasnuffelen heeft gekost, want onze vroegere auteurs gaven nooit veel meer dan een histoire de bataille; verlangt men dus een histoire intime, dan moet men die talloze werken oprakelen. Toch durf ik zeggen, dat ik gelukkig ben geweest; daar ik hier mijn lezers een geschiedenis van de jeugd van onze onsterfelijke Willem III mag aanbieden, waarin alle voorvallen historisch zijn, op slechts twee na, van welke twee ik toch de verzekering durf geven, dat zij niet uit de lucht zijn gegrepen, maar geheel en al op het karakter van de jonge Prins berusten. In 't bijzonder vinden zij dan ook hier de betrekking van de jeugdige Oranjevorst tot de eerste man van zijn tijd, de enige Johan de Witt... De auteur

Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw € 21,99
Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw

Facsimile heruitgave naar de eerste druk. Historicus Johan Huizinga schetst in Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw de cultuur in de Nederlanden in de Gouden Eeuw. Geestelijke en morele evenwichtigheid, matigheid, harmonie en innerlijke rust waren de pijlers waarop de samenleving in de Nederlanden rustte. Huizinga merkte ze vooral op in de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven en de zeventiende-eeuwse meesters. Voor Huizinga paste het werk van Johannes Vermeer in een geest van volmaaktheid: hij zag er de adem van het leven er zelf ingaan.

Sociëteit van Essequebo € 18,00
Sociëteit van Essequebo

De maritieme geschiedenis van Middelburg kent een lange traditie van handels- en scheepvaartorganisaties, zoals de VOC, WIC en MCC. Minder bekend is de in 1771 opgerichte 'Societeyt ter Navigatie op Essequebo en annexe Rivieren'. Doorgaans afgekort tot Sociëteit van Essequebo (SvE). De oprichting was het gevolg van een decennialange belangenstrijd tussen Amsterdam en Middelburg om de Zuid-Amerikaanse kolonie Essequebo en Demerary, het huidige Guyana. Om de Zeeuwse krachten te bundelen trok de Sociëteit kapitaal aan door middel van een aandelenemissie, waarvoor zo'n 180 aandeelhouders tekenden. Daarmee kochten de gekozen directeuren fregatten aan voor de vaart op de genoemde kolonie. Tot op heden is nauwelijks aandacht besteed aan dit maritieme bedrijf. Deels kan dit verklaard worden door gemis aan bronnen-materiaal, want tijdens de oorlogsbrand van mei 1940 ging het stadsarchief van Middelburg in vlammen op. De toen al incomplete bedrijfsadministratie van de SvE ging daarbij volledig verloren. Ondanks dit gemis aan archiefmateriaal is de auteur erin geslaagd om de geschiedenis van dit scheepvaartbedrijf te reconstrueren. Daarvoor onderzocht hij enkele tientallen Nederlandse archief-collecties en docu- menten in particulier bezit. Met deze studie wordt een onderbelicht stukje geschiedenis uit het Nederlandse maritieme verleden aan de vergetelheid onttrokken. Over de auteur Ruud Paesie (1956) is maritiem historicus. Hij publiceert over uiteenlopende maritieme onderwerpen, veelal vanuit een Zeeuws perspectief.

Een Zeeuws slavenschip € 14,00
Een Zeeuws slavenschip

's Morgens de wind NO en NOtO, steijve koelte en dick weer, staaken 2 reven inde marseijls, maackte klaaransie om onderseijl te gaan met de 6 glazen in devoormiddag. Ligten ons tuijanker en staaken het slip uijt. Gingen onder seijlmet de 8 glazen in de voormiddag, passeerde Vlissinge, schooten 3 schooten.Het zijn de eerste regels uit het scheepsjournaal van de Prins Willem de Vijfdeop 11 december 1751. Het fregatschip begint hier aan zijn tweede slavenreisnaar de kust van West-Afrika en Suriname. Zeeuwen speelden een grote rol in de trans-Atlantische slavenhandel.Middelburgse en Vlissingse slavenhandelaren vervoerden circa 300.000 slaven van West-Afrika naar West-Indië. De grootste speler op dit toneel was de Commercie Compagnie van Middelburg. Het bedrijfsarchief van dezecompagnie is grotendeels bewaard gebleven. Aan de hand van archiefmateriaal en literatuur wordt een beeld geschetst van het leven aan boord van een Zeeuws slavenschip.Over de auteurAd Tramper (1960) studeerde maritieme geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en is gemeentearchivaris van Vlissingen.

Fort Rammekens € 12,50
Fort Rammekens

De geschiedenis van het fort is nagenoeg bekend. Gebouwd vanaf 1547, de Napoleontische tijd, de Tweede Wereldoorlog. Twijfelt u nog, google het fort dan maar even, dan krijgt u meer dan genoeg info.Schrijfster Jacoline Vlaander (Amsterdam, 1964) is journalist en biografisch schrijfdocent. In 1993 publiceerde zij de biografische schets Bewogen leven, over Nico van Hasselt (1924), de oudste fulltime werkende huisarts in Nederland. Eveneens schrijft zij proza en poëzie.Het fort is een Rijksmonument en sinds 1972 eigendom van Staatsbosbeheer. De restauratie is bedoeld om het verdedigingswerk te stabiliseren. Dat houdt in, dat ‘het verweerde uiterlijk met brokkelende muren en een weelderig wilde plantengroei’ behouden is gebleven. Jacoline Vlaander heeft haar verhaal in vier periodes opgeknipt: 1547-1600, 1600-1795, 1795-1900, 1900-heden. Het valt op dat het fort maar zelden onder vuur heeft gelegen. Als na 1830 de perikelen met België worden opgelost, raakt Rammekens vergeten. In 1869 verliest het zijn status als fort. Pagina 57: ,,Mossen kruipen in kalkrijke mortel. Varens en geurende bloeiers hechten zich behaaglijk tussen de stenen, en geruisloos langs de geruwde muren rukken wilde bramen op. De natuur neemt het langzaam over.” In de Tweede Wereldoorlog geeft de Duitse bezetter het fort weer een militaire functie.

Steden van Erasmus € 9,90
Steden van Erasmus - E-book

Soms lijkt het of een heel stuk van de geschiedenis van de Nederlandse Opstand onder het tapijt is weggemoffeld. Wie kan dat gedaan hebben en waarom? Dat het calvinisme veel later naar de Noordelijke Nederlanden is gekomen dan naar het zuiden, is al jaren bekend. Maar in de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog vinden we dat belangrijke gegeven zelden of nooit terug. Aan de hand van historische feiten laat Feico Houweling zien hoe er in de Noordelijke Nederlanden werd gedacht over godsdienst en tolerantie voordat het calvinisme kwam. Het erasmianisme voerde hier de boventoon tot daaraan in 1618 een eind werd gemaakt. De Hollandse mythe is gecreëerd om de oorspronkelijke Noord-Nederlandse mentaliteit te verdoezelen. Hoogste tijd om eens te kijken naar de echte wortels van Nederland.

De Ruyter € 72,00
De Ruyter

Was Michiel de Ruyter the greatest sea-commander who ever lived? Or simply the greatest sea-commander of the 17th century? Some people see him as the man who saved the Dutch Republic, and ensured its independence. He knew how to fight a sea-battle on the grandest scale. He could also haggle like a canny Dutch merchant, achieving the release of Hungarian clergymen from Spanish captivity and that of Dutch sailors from barbarian imprisonment. Louis XIV, often his opponent, called him 'a man who did honour to humanity'. In this book, nine leading historical authorities, from seven different countries, examine his astonishing career. The incredible life and career of Michiel de Ruyter In 2007, Michiel de Ruyter celebrated his 400th birthday. To mark the occassion, many books were written in Dutch about this national hero. However, there is far more to the admiral than his mythic role in Dutch history. Indeed, De Ruyter is a figure of international significance who played an important role in the history of many other countries as well. Besides being a key figure in the Dutch Republic's wars against England, Sweden, and France in the second half of the 17th century, he also proved an invaluable ally to Portugal, Denmark and Spain. Further, he was key in dealing with the Barbary corsairs. After he won the Four Day's Battle in 1666, King Louis XIV inducted him into the order of Saint Michel. He was also honoured with titles in Denmark and Spain. Today he is still remembered in Hungary for his role in securing the release of clergymen forced to work as galley slaves by the Spanish. After his death at the Battle of Etna, his French enemies fired cannon volleys in his honour. In De Ruyter, Dutch Admiral, historians from seven different countries provide their unique visions of this remarkable figure in an English language publication. Edited by Jaap Bruijn, Ronald Prud'homme van Reine and Rolof van Hövell tot Westerflier, this book helps to shed light on de Ruyter's effect on the complex times in which he lived.

Marlborough € 77,50
Marlborough

John Churchill, the first Duke of Marlborough, has long been regarded as one of Britain 's greatest generals as well as a key English political figure in the first decade of the eighteenth century. The subject of numerous books in English, Marlborough has typically been seen only in terms of British political and military history. In this book, twelve leading specialists of the period broaden the perspective by assessing Marlborough in the wider and more diverse contexts of the European situation, the common soldier in the British army, the complementary activities of navies, the differing perspectives of the Austrians, Dutch, French, and Germans as well as in the context of the British popular press and the visual arts.

Alba € 82,50
Alba

Fernando Álvarez de Toledo, Duke of Alba, is one of the most formidable and controversial figures of the sixteenth century. He has long been depicted as an evil genius: the gruesome face of Spanish imperialism and dark suppressor of the revolt in the Low Countries. During his long and fascinating life Alba revealed wide-ranging skills and interests. A successful soldier, he was also a distinguished courtier and an influential diplomat, serving his monarchs, Charles V and Philip II, without fail. Moreover, he was an avid art collector. Previously unexamined data from various international archives and newly developed insights have now collectively formed a more nuanced image of the Grand Duke. In this book, sixteen leading historians from eight countries present their differing views on Alba's life and career, shedding new light on this intriguing and influential leader who had strong political and religious convictions.