Wetteksten

Volgens Aboriginal recht ... / According to Aboriginal Law ... € 34,00
Volgens Aboriginal recht ... / According to Aboriginal Law ...

VOLGENS ABORIGINAL RECHT ... Agnes Schreiner Agnes Schreiner beschrijft opmerkelijke Australische rechtsconflicten met begrippen van buiten de reguliere rechtsantropologie, zoals de Gestalt Switch, de memorietechniek van de analogie, de kunst van het verschijnen en verdwijnen. Zij verrijkt haar palet van bronnen uit het recht, de rechtsantropologie, landclaims en conferenties met observaties en fragmenten uit films, documentaires, tentoonstellingen en presentiaties van Aboriginals zelf. Het verschil in uitgangspunt en opvatting van de Aboriginal rechtscultuur met die van de westerse komt helder voor het voetlicht. ACCORDING TO ABORIGINAL LAW ... Agnes Schreiner Agnes Schreiner describes notable Australian legal conflicts with terms from beyond regular legal anthropology, such as the Gestalt Switch, the mnemotechnic of the analogy, the art of appearing and disappearing. She enriches her pallet of sources from the law, legal anthropology, land claims and conferences with observations and fragments from films, documentaries, exhibitions and presentiations of Aboriginals themselves. Schreiner sheds a lucid light on the difference in principle and perspective between the Aboriginal legal culture and the Western one.